Benedykt XVI: Sakrament Pojednania drogą nowej ewangelizacji

Na znaczenie Sakramentu Pojednania dla nowej ewangelizacji wskazał dziś Ojciec Święty przyjmując uczestników dorocznego kursu poświęconego spowiedzi, zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską.
Benedykt XVI podkreślił ścisłe powiązanie sakramentów z przepowiadaniem Słowa Bożego i zaznaczył, iż w tym kontekście „sprawowanie Sakramentu Pojednania jest samo przepowiadaniem i stąd drogą, którą należy podejmować w dziele nowej ewangelizacji”. "Nowa ewangelizacja czerpie bowiem ze świętości dzieci Kościoła, codziennej drogi nawrócenia osobistego i wspólnotowego, aby coraz bardziej upodobnić się do Chrystusa. O ścisłym powiązaniu świętości i Sakramentu Pojednania świadczą wszyscy święci Kościoła. Rzeczywista przemiana serc, która jest otwarciem się na przekształcające i odnawiające działanie Boga, jest „motorem” wszelkich reform i przekłada się na autentyczną siłę ewangelizującą. W spowiedzi skruszony grzesznik, przez darmowe działanie Bożego Miłosierdzia, zostaje usprawiedliwiony, zyskuje przebaczenie i uświęcenie, porzuca starego człowieka, aby przyoblec się w człowieka nowego. Tylko ten, kto pozwolił, by dogłębnie odnowiła go Boża łaska może w sobie nieść, a więc przepowiadać nowość Ewangelii” – stwierdził papież. Zaznaczył, iż nowa ewangelizacja powinna pozwolić człowiekowi współczesnemu na poznanie oblicza Chrystusa jako „mysterium pietatis - jako Tego, w którym Bóg ukazuje nam swoje miłosierne serce i w pełni jedna nas ze sobą. Trzeba dołożyć starań, aby wierni odkrywali to oblicze Chrystusa także przez Sakrament Pokuty”.

Ojciec Święty zaznaczył, że w czasach zagrożenia relatywizmem, kiedy człowiek szczególnie potrzebuje edukacji, chrześcijanie są wezwani do energicznego przepowiadania możliwości spotkania współczesnego człowieka z Jezusem Chrystusem. W tej perspektywie Sakrament Pojednania pomaga szczególnie w „otwarciu serca”, pozwalającym na wzniesienie spojrzenia ku Bogu, aby wszedł w nasze życie. „Pewność, że jest On blisko i w swoim miłosierdziu oczekuje na człowieka, także tego, który obciążony jest grzechem, aby uzdrowić jego słabości łaską Sakramentu Pojednania, jest zawsze światłem nadziei dla świata” – powiedział papież.

Zwracając się do kapłanów oraz diakonów przygotowujących się do kapłaństwa Benedykt XVI zaapelował do nich, aby uczestniczyli w każdym „nowym początku” każdego z penitentów. Przypomniał, że jakakolwiek „nowość” nie polega na usunięciu przeszłości, lecz na przyjęciu Chrystusa, otwarciu się na Jego obecność nieustannie nową i zawsze zdolną do przekształcenia, oświecenia stref cienia i nieustannego otwierania nowych horyzontów. „Tak więc nowa ewangelizacja wychodzi także od konfesjonału! Wychodzi z tego tajemniczego spotkania między niewyczerpalną potrzebą człowieka, będącą w nim znakiem tajemnicy stwórczej a Bożym Miłosierdziem, jedyną właściwą odpowiedzią na ludzką potrzebę nieskończoności. Jeśli tym będzie sprawowanie Sakramentu Pojednania, jeśli wierni będą w nim doświadczać rzeczywiście tego miłosierdzia, jakie Jezus z Nazaretu, Pan i Chrystus nam dał, to staną się oni sami wiarygodnymi świadkami tej świętości, która jest celem nowej ewangelizacji” – podkreślił Ojciec Święty.

Benedykt XVI zaznaczył, że prawda ta dotyczy w sposób szczególny kapłanów i życzył im, aby nowość Chrystusa zawsze była centrum i uzasadnieniem ich życia kapłańskiego, „aby ten, kto was spotyka, mógł poprzez waszą posługę głosić jak Andrzej i Jan «znaleźliśmy Mesjasza» (J 1, 41). W ten sposób każda spowiedź, z której każdy chrześcijanin wyjdzie odnowiony stanowić będzie krok do przodu nowej ewangelizacji” – stwierdził papież.
st (KAI) / Watykan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze