Nowenna o Krzyżu św.

Pierwszy dzień nowenny
Antyfona: Oto krzyż Pana! Uchodźcie, Jego przeciwnicy! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida. Alleluja.

K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i bło­gosławimy Tobie,
W. Żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Modlitwa
O Jezu, Tyś niegdyś konając na drzewie Krzy­ża za zbawienie świata, skłonił litośnie Twe naj­czcigodniejsze Oblicze; o skłoń i dziś z tą samą litością ku nam, biednym grzesznikom, Twoje Oblicze, niech ono i na nas spocznie litościwie, a przyjmij nas w pokoju. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania o Krzyżu św.

Drugi dzień nowenny
Antyfona: Przez ofiarę krzyża święte imię Pana zostało wywyższone ponad niebo i ziemię. Alleluja.

K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i bło­gosławimy Tobie,
W. Żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Modlitwa
Osłaniaj, Panie, lud swój znakiem Krzyża świętego od wszelkich zasadzek wszystkich nie­przyjaciół, abyśmy miłe Tobie hołdy składali. Błagamy Cię, Panie Boże nasz, jak zostaliśmy dopuszczeni do oddawania czci Krzyżowi, tak niechaj na wieki otrzymamy owoce Jego chwa­lebnego Odkupienia, przez Pana naszego, Jezu­sa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania o Krzyżu św.

Trzeci dzień nowenny
Antyfona: Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, bo przez drzewo krzyża przyszła radość dla ca­łego świata.

K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i bło­gosławimy Tobie,
W. Żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Modlitwa
Boże, Ty przez mękę krzyżową Twego Po­mazańca, a naszego Pana zniweczyłeś śmierć, która wynikła z pradawnego grzechu, i jak dziedzictwo przeszła na wszystkie następne pokolenia;   spraw,  abyśmy upodobnieni  do Chrystusa przez łaskę uświęcającą tak nosili obraz Boży, jak z konieczności nosiliśmy piętno Adamowej natury. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania o Krzyżu św.

Czwarty dzień nowenny 
Antyfona: O niewysłowiona tajemnica mi­łości! Śmierć została pokonana, gdy na krzyżu umarło Życie.

K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i bło­gosławimy Tobie,
W. Żeś przez Krzyż Twój święty świat odku­pić raczył.

Modlitwa
Boże nasz, przez znak świętego Krzyża wy­zwól nas od naszych nieprzyjaciół. Przybądź nam z pomocą, Panie Boże nasz, i otaczaj nie­ustanną opieką tych, którym dajesz się cieszyć z oddawania czci Krzyżowi świętemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania o Krzyżu św.

Piąty dzień nowenny
Antyfona: Chrystus ukrzyżowany powstał z martwych i nas odkupił. Alleluja.

K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i bło­gosławimy Tobie,
W. Żeś przez Krzyż Twój święty świat odku­pić raczył.

Modlitwa
Boże, podczas Twej męki, według przepo­wiedni Symeona, miecz boleści przeszył naj­słodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Ma­ryi; spraw łaskawie, abyśmy rozważając z czcią Jej boleści, osiągnęli błogi skutek Twej męki: Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świę­tego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania o Krzyżu św.

Szósty dzień nowenny 
Antyfona: Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, i tak wszedł do swojej chwały.

K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i bło­gosławimy Tobie,
W. Żeś przez Krzyż Twój święty świat odku­pić raczył.

Modlitwa
Przedkładamy Ci, Panie Jezu Chryste, modli­twy i ofiary i pokornie błagamy, abyśmy rozpa­miętując w modlitwach ranę przesłodkiego ser­ca Najświętszej Maryi. Matki Twojej, za łaska­wym wstawiennictwem Jej i Świętych, stojących z Nią razem pod krzyżem, przez zasługi śmierci Twojej dostąpili nagrody wespół ze Świętymi: Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świę­tego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwata Ojcu... Litania o Krzyżu św.

Siódmy dzień nowenny
Antyfona: Uwielbiajmy Chrystusa Króla, któ­ry za nas został podwyższony na krzyżu.

K. Kłaniamy Ci się. Panie Jezu Chryste, i bło­gosławimy Tobie,
W. Żeś przez Krzyż Twój święty świat odku­pić raczył.

Modlitwa
Boże, Tyś sztandar życiodajnego Krzyża uświęcił najdroższą Krwią Jednorodzonego Syna Twojego; daj, prosimy, niech ci, którzy się cieszą z czci Krzyża świętego, cieszą się rów­nież wszędzie z Twojej opieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania o Krzyżu św.

Ósmy dzień nowenny 
Antyfona: Przez swoją mękę na krzyżu Jezus zwyciężył piekło i z wielką mocą zmartwych­wstał dnia trzeciego. Alleluja.

K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i bło­gosławimy Tobie,
W. Żeś przez Krzyż Twój święty świat odku­pić raczył.

Modlitwa
Boże, z Twojej woli Twój Syn poniósł za nas śmierć na drzewie Krzyża, aby uwolnić nas spod władzy szatana, dozwól nam, sługom Twoim, do­stąpić łaski zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania o Krzyżu św.

Dziewiąty dzień nowenny
Antyfona: Wielbimy Cię, Chryste, i błogosła­wimy Ciebie, bo przez krzyż Twój świat odku­piłeś.

K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i bło­gosławimy Tobie,
W. Żeś przez Krzyż Twój święty świat odku­pić raczył.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszy­scy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy po-znawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Litania o Krzyżu św.