27 listopada - Laska świadectwa

Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. - Księga Wyjścia 14,16

Przeczytaj: Księga Wyjścia 4,1-5

 Wewnątrz Arki Przymierza znajdowała się laska, której Mojżesz i Aaron używali, wyprowadzając Izraelitów z Egiptu. Ta laska była symbolem Bożej potęgi. To tę laskę wzniósł Mojżesz, rzucając wyzwanie faraonowi, sprowadzając plagi i rozdzielając wody Morza Czerwonego. Ona ogłaszała absolutną wyższość Jahwe nad wszelkimi innymi bóstwami, ogłaszała prawdę, że tylko Jahwe jest Bogiem.
 Dalsze rozdziały Księgi Izajasza były kontynuacją świadectwa o Bożej wyższości. Bóg mówi o sobie: Ja jestem Pan i nie ma innego (Księga Izajasza 45,5-6.18). Jahwe jest suwerennym Panem, a Jego laska była dowodem, że jest najpotężniejszy i że jest Wybawicielem. Bóg wyzwolił lud Izraela, a skoro raz to uczynił, może to zrobić ponownie. Dlatego Arcykapłan musiał w Dzień Pojednania składać ofiarę w obecności laski Boga, będącej dowodem uwalniającej i odkupieńczej mocy Jahwe.
 Kiedy stajemy przed Bogiem, musimy pamiętać, że On jest naszym Zbawicielem i naszym Wybawcą. On jest większy od każdego problemu, jakiego doświadczamy oraz od każdego nieprzyjaciela, któremu musimy stawić czoła. Nie ma znaczenia, czy ten nieprzyjaciel jest wewnętrzny czy zewnętrzny. Bóg jest wystarczająco wielki, by nas ocalić. Dzięki Jego mocy i przez nasze posłuszeństwo Jezus Chrystus może być Panem naszego życia. (za: Każdy dzień)