6 listopada - Poznawanie i wiedza

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem - Dzieje Apostolskie 2,36 

Przeczytaj: List do Rzymian 2,25-29

 Osoby odpowiedzialne za ukrzyżowanie Jezusa posiadały większą wiedzę na temat ostatecznej rzeczywistości niż jakakolwiek inna grupa ludzi w dziejach. Byli oni jedynymi prawdziwymi wyznawcami monoteizmu na świecie. Zawarli przymierze z jedynym Bogiem i żyli według przykazań, jakie im dał. Byli najbardziej światłymi i postępującymi etycznie ludźmi tamtych czasów. A jednak ich wiedza nie pozwoliła im przyjąć Tego, który był rzeczywistością stojącą za całą ich intelektualną wiedzą. Zasady etyczne, którymi Żydzi się kierowali, nie pozwoliły im rozpoznać Stwórcy wszelkiego ludzkiego istnienia i ludzkich relacji. To ci ludzie, tak bardzo do nas podobni, zabili Jezusa.
 Wiedza o Bogu jest zabójcza. Dopiero kiedy Jego obecność staje się częścią naszego życia i myślenia, sprawiając, że nasza wiedza staje się osobistym doświadczeniem, chroni nas to przed ukrzyżowaniem Tego, którego oczekujemy.
 W Księga Liczb 9,15-23 czytamy, że lud Izraela podążał za obecnością Jahwe. On ich prowadził w nocy jako słup ognia, a w dzień – jako obłok. Kiedy chciał, by się zatrzymali, obłok zstępował do Namiotu Spotkania. Wiedza Izraelitów dotycząca Boga miała osobisty charakter. Jego obecność, Jego pełne chwały przebywanie pośród nich było wyjątkową rzeczywistością w ich życiu. Czy ty również znasz Go w ten sam, osobisty sposób? Czy też posiadasz tylko wiedzę o Nim?