25 grudnia - Boże Narodzenie

"Pan jest moją mocą i chlubą, On stał się mym wybawieniem. Głos radości z wybawienia w namiotach sprawiedliwych: "Prawa ręka Pana moc okazała, prawa ręka Pana się wzniosła, prawa ręka Pana moc okazała" (Ps 118, 14-16).

1. W Betlejem, gdy zapadła ciemna noc, narodził się Jezus Zbawiciel. Aniołowie wyśpiewali to, co jest celem Wcielenia, program życia Jezusa Chrystusa, intencje, które na każdym kroku powinny towarzyszyć chrześcijaninowi.

"W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całego świata. Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby zapisać się, każdy do swego miasta. Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla Niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. Przebywali w tej okolicy pasterze. Kiedy nocą pilnowali swego stada, nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk, lecz anioł powiedział im: "Nie bójcie się! Oto bowiem ogłaszam was wielką radość, która stanie się u działem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. A to będzie dla was znakiem: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki położone w żłobie". I zaraz przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał" (Łk 2, 1-14).

2. Chwała Boga jest celem każdego Bożego działania: Stworzenia, Wcielenia, udzielania darów Ducha Świętego: "Wszystkie rzeczy stworzył Pan na swoją chwałę". Syn Boży, przyjmując ludzkie ciało, pragnie wynagrodzić za wszystkie grzechy ludzi, które odebrały Bogu chwałę zewnętrzną, ale także wieczną. Chce nieść do Ojca uwielbienie, dziękczynienie, zadośćuczynienie i błagania, które będą godne nieskończonego majestatu Boga. "Albowiem przez tajemnicę Wcielonego Słowa, mówi Prefacja, zajaśniała oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości; abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych". Rzeczywiście Jezus Chrystus sprawił, że mogliśmy poznać Ojca, objawił nam Jego wolę, dobroć i wieczną chwałę.

Ponad wszystkimi atrybutami Boga we Wcieleniu objawia się Jego miłosierdzie. Jest On Bogiem, który zamiast mścić się na grzesznym człowieku, posyła swojego Syna, aby wyrwał go z otchłani zła, w którą popadł: "Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego". Tenże Syn przyjmuje ludzkie ciało i przychodzi, aby żyć pośród ludzi, cierpieć i co więcej, umrzeć za nich: "Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie na śmierć" (por. Ga 2, 20). Jest Bogiem, który objawia się jako Dziecko: "Objawiło się ludzkie oblicze i dobroć naszego Zbawiciela" (por. Tt 3, 4). "Dziecko się na narodziło, syn został nam dany" (Iz 9,5). Pojednanie człowieka z Bogiem; doprowadzenie ludzi do poddania się poleceniu miłości i przebaczenia; przekazanie człowiekowi nowego życia: to jest pokój, to jest niesłuchana radość, która przez Słowo Boga zostaje dana ludziom. "Pokój z wami! Daję wam mój pokój; ale nie tak, jak daje go świat" (por. J 14, 27).

3. Panie, niech również te dwie intencje towarzyszą mi na każdym kroku przez całe życie: Tobie chwała, wszelkiemu stworzeniu pokój. Tysiące przejawów egoizmu starają się wedrzeć do mojego ducha i serca: wszystkie je odrzucam i potępiam. Rozpocząłem moje życie chrześcijańskie, aby służyć, kochać, dojść do Boga: nie zrobię ani jednego kroku, nie powiem ani jednego słowa, które dążyłyby do innego celu. Wszystko tylko, zawsze dla chwały Boga i dla pokoju ludzi.

Rachunek sumienia. - Jakie są moje dążenia? Czy są takie same, jakie miał Jezus Chrystus w żłóbku, w młodości, na krzyżu, w Tabernakulum? Im bardziej żywy jest płomień, tym większa będzie zasługa.

Postanowienie. - Moim hasłem programowym będzie: Chwała Bogu i pokój ludziom.

Modlitwa.  - Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świat, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.