9 grudnia - Szczególna własność

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością. - Księga Wyjścia 19,5

Przeczytaj: Księga Wyjścia 19,4-5

 W Księdze Wyjścia znajduje się jeden z najpiękniejszych wersetów w całym Starym Testamencie. Został skierowany do ludu właśnie uwolnionego przez Boga, który nazwał go swoją własnością. Izraelici otrzymali to słowo nie po to, by wiedzieli, jak znaleźć Boga; oni już Go znali. Bóg poprowadził swój lud nie tylko na wędrówkę w kierunku nowej ziemi, ale również ku sobie. Nie mieli skupiać się przede wszystkim na Ziemi Obiecanej, ale szukać własnej tożsamości w osobistej łączności z Bogiem. Ta relacja z Nim miała się charakteryzować wyjątkową bliskością, co sugeruje słowo segullah, tłumaczone jako szczególna własność.
 Ten hebrajski wyraz pojawia się w Starym Testamencie tylko osiem razy. Za każdym razem jest użyty w kontekście wyjątkowej i wysoko cenionej własności. W jednym fragmencie odnosi się do wyjątkowego daru Dawida, pragnącego zbudować Świątynię. Innym razem jest użyty przez mędrca dla opisania rzeczy, będących rozkoszą dla ludzkiego serca. Pozostałe sześć razy Jahwe używa tego słowa dla opisania Jego wybranego ludu – Izraela. Kiedy ten zwrot przetłumaczono z hebrajskiego na grekę, znaczył czyjaś własność w sposób, w jaki pan młody bierze w posiadanie pannę młodą podczas ceremonii zaślubin. Kontekstem Bożego Prawa nie jest sala sądowa, ale uroczystość weselna.
 Widoczny w tym fragmencie osobowy charakter relacji między Jahwe a Jego ludem jest bardziej zauważalny w hebrajskim oryginale niż w jego przekładzie. Zdanie: Jeśli pilnie słuchać będziecie mego głosu, po hebrajsku brzmi: Jeśli słuchając, będziecie słuchać mojego głosu. Nie chodzi o relację ludu Jahwe z abstrakcyjnym prawem, ale o więź z Tym, który ukochał go i wybrał.
 Czy zdajesz sobie sprawę, że wszechmocny Bóg, Stwórca wszystkiego, co istnieje, traktuje cię jak skarb? On cieszy się tobą bardziej, niż ty kiedykolwiek będziesz się Nim cieszyć. (Każdy dzień)