17 stycznia - Sam dziś dokonaj wyboru


Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie…, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu - Księga Jozuego 24,15 

Przeczytaj: Księga Jozuego 24

 Końcowe rozdziały Księgi Jozuego zawierają jego ostatnie słowa skierowane do Izraela. Oto Izraelici znajdują się w Ziemi Obiecanej, a Jozue chce przed swoją śmiercią odnowić przymierze między Izraelem a Jahwe. Opisuje dzieje przymierza i mówi o wierności Boga wobec Jego ludu. Wzywa go do dokonania wyboru, czy będzie służyć Panu, czy też nie. Jozue w pełni zdaje sobie sprawę, że kiedy odejdzie, pokusa porozumienia z Kanaanitami będzie bardzo silna, a taki kompromis przyniósłby zgubę kulturze Izraelitów i położyłby kres ich wierze. Jozue gorąco pragnie, by Boży lud potwierdził swoją lojalność wobec Boga Abrahama i Mojżesza, Boga z Synaju i okresu podboju, więc wzywa ich, by to uczynił. Izraelici potwierdzają wszystko to, co Bóg dla nich uczynił i ślubują Mu wierność.

 Apel Jozuego do jego współbraci wynika z Bożych dokonań dla Izraela, a nie z dokonań Izraelitów dla Boga. Bóg wybrał i pobłogosławił lud Izraela, więc chęć służenia Mu musi mieć swoje źródło w Jego miłosierdziu i łasce, jaką mu okazał.

 To samo dotyczy i nas. Nie to jest najważniejsze, co my zrobiliśmy dla Boga, ale co On zrobił dla nas. Uwolnienie z niewoli w Egipcie, zaopatrzenie podczas wędrówki po pustyni, przejście przez Jordan i podbój ziemi to historyczne obrazy odkupienia, jakie jest nam dostępne poprzez Chrystusa. On zaopatrzy tych, którzy Mu zaufają i obdarzy ich łaską, by pokonali wszystkich wrogów.

 To, jak skuteczny był apel Jozuego, najlepiej widać w końcowym wersecie jego księgi: Izrael służył Panu przez cały czas życia Jozuego i przez cały czas życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a dobrze znali wszystko, co Pan uczynił dla Izraela (Księga Jozuego 24,31).

 Każdy człowiek w każdym kolejnym pokoleniu musi sam dostrzec Boże działanie. Każdy z nas musi osobiście spotkać się z Bogiem i wejść z Nim w relację przymierza. A więc to do nas skierowane jest wołanie: Rozstrzygnijcie dziś komu służyć chcecie. (za: Każdy dzień)