2 Stycznia - I wszystko stanie się nowe.

I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię.
I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. - Apokalipsa św. Jana 21,5

Przeczytaj: Apokalipsa św. Jana 21
 Mówiliśmy wczoraj, że ludzi należących do Boga można poznać po tym, w którą stronę są zwrócone ich twarze. Patrzą w przyszłość i niecierpliwie jej oczekują. Relacja z Bogiem łączy się z obietnicą, że najlepsze dopiero nadejdzie. Oczywiście można w Starym Testamencie znaleźć tych, którzy tego nie dostrzegli. Jednym z nich był autor Księgi Koheleta (zw. też Księgą Kaznodziei Salomona), który stwierdził, że nie ma nic nowego pod słońcem, że będzie tak jak było, że wszystko wokół to marność, większa nawet, niż umiemy wyrazić (Ksiega Kaznodziei Salomona 1,8-10). W Starym Testamencie jest to jednak głos mniejszości.

Psalmista mówi o nowej pieśni, jaką otrzymał od Pana (Psalm 42,9);
Izajasz pisze o nowych rzeczach, jakie nastaną i o nowym imieniu (Księga Izajasza 42,9. 62,2) oraz o nowym niebie i nowej ziemi (Księga Izajasza 65,17. 66,22);
Jeremiasz ogłasza nowe przymierze i nowe łaski każdego poranka (Księga Jeremiasza 31,31);
Ezechiel wspomina o nowym duchu i nowym sercu (Księga Ezechiela 11,19. 18,31. 36,26).
 Nowy Testament wraca do tej myśli i obiecuje:
Ponowne narodziny (1 List św. Piotra 1,3);
Nowe życie (List do Rzymian 6,23);
Stanie się nowym człowiekiem (List do Efezjan 4,24; List do Kolosan 3,10);
Odnowiony umysł (List do Efezjan 4,23);
Nowe przykazanie (Ewangelia wg św. Jana 13,34);
Nową i żywą drogę (List do Hebrajczyków 10,20);
Nowe stworzenie (2 List do Koryntian 5,17. List do Galatów 6,15) ;
Nowe niebo i nową ziemię (2 List Piotra 3,13. Apokalipsa św. Jana 21,1).

 Patrząc na tę listę, nie powinno nas dziwić ostateczne przesłanie pochodzące od samego Boga: Oto wszystko nowym czynię (Apokalipsa św. Jana 21,5). Najwyraźniej Bóg nigdy nie przestaje wszystkiego ulepszać, ponieważ to do Niego należy ostatnie słowo historii ludzkości. On jest Bogiem nieskończonej odnowy.

 Co jednak począć z autorem tych smutnych słów z Księgi Koheleta? Być może był baczniejszym obserwatorem niż nam się wydawało. Mówi, że nie ma niczego nowego pod słońcem – i ma rację. Prawdziwa nowość nigdy nie bierze się z nas samych, z naszej fizyczności. Ona jest spoza nas, pochodzi od Boga, z którym mamy przywilej chodzić. Nasza odpowiedź powinna brzmieć: „Wszystko jest nowe pod krzyżem Syna, gdyż to On wszystko odnawia”. (za: Każdy dzień)