23 stycznia - Ten sam Duch


Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. - Ewangelia wg św. Jana 14,15-18 

Przeczytaj: Ewangelia wg św. Jana 14,15-31

 Zabrało mi dużo czasu, zanim sobie uświadomiłem, że Duch, którego Jezus dał swoim uczniom, nie był tylko trzecią Osobą Trójcy Świętej. On był Duchem, który dał Jezusowi siłę w Jego życiu i służbie. Sekretem życia Jezusa był Duch Święty i ten Duch gorąco pragnie stać się także sekretem naszego życia.

 Duch Święty przyczynił się do poczęcia Chrystusa; to On namaścił Jezusa podczas Jego chrztu. Słowo Chrystus oznacza „namaszczony”, a więc to właśnie Duch uczynił Jezusa Chrystusem. To Duch prowadził Jezusa i umacniał Go podczas kuszenia na pustyni. Duch był źródłem mocy Jezusa nad demonami i to On umożliwił Mu zniesienie doświadczenia Krzyża. Autor Listu do Hebrajczyków powiedział o Chrystusie: Chrystus przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalana ofiarę (List do Hebrajczyków 9:14). To Duch wraz z Bogiem Ojcem wskrzesił Jezusa z martwych. Duch Święty stanowił klucz do ziemskiego życia Jezusa.

 W ostatnia noc przed męką Jezus, obiecując uczniom Ducha Świętego, powiedział, że chce, żeby w nich przebywał ten sam, który był w Nim. I jest to też obietnica dla nas. Czy otrzymałeś Go? Czy pozwalasz, by cię delikatnie prowadził? To jest twoim przywilejem jako wierzącego w Jezusa. Przeczytaj obietnicę spisaną w Ewangelii wg św. Łukasza 11,13: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. (za: Każdy dzień)