26 stycznia - Ulepszając Kalwarię

Współpracując zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. - 2 List do Koryntian 6,1

Przeczytaj: 2 List do Koryntian 6,1-12
 To, że Bóg jest wszechmocny, nie podlega dyskusji, podobnie jak nie ma wątpliwości co do tego, że zbawienie zawsze jest tylko dziełem Boga. Tylko On ma moc zbawiać. Jednak faktem jest, że kiedy On zaczyna działać, by zbawić śmiertelnika, sięga po pomoc kogoś z nas, wciągając nas do współpracy w procesie odkupienia. Zajrzyj do Księgi Izajasza 50,2. 59,16 czy 63,5 oraz do Księgi Ezechiela 22,30. Wiemy, że kiedy Bóg chciał uwolnić Izrael, zwrócił się do Mojżesza, a gdy chciał dotrzeć do pogan, powołał Pawła. Bóg szuka tych, którzy zechcą z Nim współpracować, by inni dostąpili zbawienia.
 Musimy być ostrożni i pilnować, żeby nasz udział polegał na współpracy z Bogiem, a nie pracy dla Niego. Tylko On może zbawiać, ale w taki sposób stworzył relacje między ludźmi, że ci, którzy Mu się poddają, stają się narzędziami w procesie zbawienia świata.
 To chirurg przeprowadza operację, a nie skalpel. Jednak różnimy się od skalpela; skalpel nie ma wyboru, a my mamy. Możemy się nie zgodzić na to, żeby być narzędziami Boga albo pozwolić, byśmy stali się Jego współpracownikami. Zgoda, by zbawcza moc Boga działała przez nas, jest największym przywilejem. (za: Każdy dzień)