6 lutego - Ojcostwo Boga (część 1)

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi. - List do Efezjan 3,14-15

Przeczytaj: List do Efezjan 3,14-20

 Widzimy w Biblii, jak bardzo Bóg pragnie być z nami i może nas to zaskakiwać. Ewangelie dużo mówią na temat królestwa. Jezus powiedział do swoich uczniów: Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie (Ewangelia wg św. Mateusza 10,7). To, że Bóg jest Panem nad całym stworzeniem, jest oczywiste, ale wcześniej użyty w Biblii obraz pokazuje naturę tego Bożego królowania. Zanim Bóg stał się Królem, najpierw był Ojcem, a Jego ojcostwo stoi ponad Jego godnością królewską. Królowanie mówi o Jego relacji w stosunku do stworzenia. On panuje i będzie panować nad wszystkim. Ale ojcostwo mówi o relacji w samej naturze Boga, która była już obecna, kiedy słowem powołał wszystko do istnienia. Na łonie wieczności, zanim powstały czas, przestrzeń i ludzkość, druga Osoba Trójcy Świętej, nazywała pierwszą Osobę nie Panem, ale Ojcem. Tak więc rodzina została postawiona ponad królestwem. Bierze ona swój początek nie w czasie, ale w Bogu.
 Paweł dobrze to rozumiał. W 1 Liście do Koryntian 15, 20-28 mówi, że Chrystus pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc (15,24); położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a Ojcu przekaże królestwo, które od Niego otrzymał. W Księdze Objawienia 21,6-7 Jan pisze, że kiedy wszystko się dokona i nadejdzie koniec, ci, którzy pili ze źródła wody życia i wytrwali, odziedziczą wszystko, zaś Bóg będzie ich Bogiem, a oni będą Jego dziećmi. To dlatego Jezus powiedział: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze (Ewangelia wg św. Łukasza 11,2) i to z tego powodu nowo narodzeni wierzący słyszą w duchu głos pochodzący od Ducha Świętego, wołający: Abba, Ojcze (List do Galatów 4,6).
 Ta relacja między rodzicem a dzieckiem, relacja w rodzinie, jest odwiecznym zamysłem, a nie tylko czymś tymczasowym czy wytworem historii. Każda osoba, jaką spotykasz, ma swoją rodzinę. Ludzie są częścią swoich rodzin. Czy jest tak dlatego, że to samo odnosi się do Boga? Pierwsi chrześcijanie rozumieli, że tak właśnie jest, kiedy zaczynali swoje wyznanie wiary od słów: Wierzę w Boga Ojca.
 Czy czujesz, że powinieneś pozwolić, by Duch Święty zmienił twoją odpowiedź, kiedy słyszysz słowo Ojciec albo rodzina? Niektórzy z nas pochodzą z tak rozbitych rodzin, że zakładają, iż Bóg Ojciec nie jest dobry, a niebiańska rodzina będzie takim samym koszmarem jak nasza ziemska. To nieprawda. Nie pozwól, by twoje zranienia powstrzymały cię przed doświadczeniem uleczenia w idealnej rodzinie.
(za: Każdy dzień)