Listy t. IV - Pielgrzymi w Rzymie

Pielgrzymi w Rzymie

Październik 1975

Najmilsi,

Pozwolicie, że podkreślimy znaczenie uroczyście obchodzonego w Rzymie święta Chrystusa Króla, w ustanowionym przez Papieża Roku Świętym. Chcemy ukazać ścisły związek zachodzący między zwykłymi intencjami naszego święta, a intencjami, w imię których Papież ogłosił Rok Święty. Rok ten został poświęcony dwu zagadnieniom: pojednaniu i odnowie. Oba te terminy mają określone, wszystkim znane znaczenie, które Ojciec Święty wyjaśniał i pogłębiał na co środowych spotkaniach, z pielgrzymami odbywających się przez cały Rok.

Pojednanie z Bogiem i z braćmi jest pierwszym aktem autentycznej odnowy życia chrześcijańskiego, rozumianego jako głęboki związek z Bogiem, a pod Jego ojcowską opieką, jako braterska wspólnota wszystkich ludzi. Pielgrzymka do Rzymu, po otrzymanie odpustu z okazji Roku Świętego, oznacza zastanowienie się nad własnym życiem w świetle jubileuszowych intencji. A następnie, wzywając pomocy miłosiernego Boga, wykrzesanie z siebie woli podjęcia decyzji, które wprowadzałyby w życie tę odnowę jako widoczny owoc łask otrzymanych w Roku Świętym.
I my chcemy włączyć się w ten ogólny nurt z naszymi obchodami święta Chrystusa Króla, czyli z naszym całkowitym oddaniem się na służbę dla Niego, jako odpowiedź miłości na miłość Boga, którą pierwsi zostaliśmy ukochani. Intencje Roku Świętego pozwolą nam lepiej sobie uświadomić wartość zadośćuczynienia jaką ma, dla nas i dla bliźnich, nasza konsekracja, będąca spersonalizowanym w każdym z nas, elementem konsekracji Chrystusa Ojcu, która swój punkt kulminacyjny osiąga w misterium krzyża.
Powinno to wzmocnić i ożywić miłość, z której rodzi się akt konsekracji i do której zmierza, abyśmy mogli stać się w świecie, na wzór Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego, świadkami zmartwychwstania Chrystusa i znakiem Boga żywego.
Przygotujmy się w modlitwie na przeżycie tego doświadczenia, które, mam nadzieję, Duch Święty i poczucie odpowiedzialności za Kościół uczynią szczególnie owocnym dla nas wszystkich'.