Nowenna do Chrystusa Króla Wszechświata

Dzień pierwszy nowenny

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Ant. Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.

Rozważmy, co Piłat powiedział do Chrystusa i co On odpowiedział Piłatowi. Gdy bowiem powiedziano Żydom: „Weźcie Go sobie i osądźcie według swojego prawa" (J 18,31 nn), oni odpowiedzieli: „Nam nie wolno nikogo zabić. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy ty to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?". Wiedział zaiste Jezus i to, o co go Piłat pytał i to, co sam ma odpowiedzieć, chciał jednak, by to powiedziano nie po to, aby sam miał wiedzieć, ale aby napisano to, co chciał, abyśmy wiedzieli. „Odparł Piłat: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odrzekł Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd". Dobry Nauczyciel chciał, abyśmy to właśnie wiedzieli. Ale najpierw musiał wykazać błędne poglądy tak pogan, jak i Żydów, o Jego królestwie, które Piłat od nich usłyszał, jakoby Jezus powinien być skazany na śmierć, ponieważ ubiegał się o owe królestwo. A że rządzący zwykli zazdrościć tym, którzy ubiegają się o władzę, trzeba było strzec się Jego królestwa, które stałoby się nienawistne czy to dla Rzymian, czy też dla Żydów...

(modlitwa przez wszystkie dni nowenny)

AKTY WYNAGRADZAJĄCE

Przenajświętszy majestat królewski Pana naszego Jezusa ciągle jest znieważany przez grzeszników. Pobudzeni miłością ku Tobie, Panie Jezu, Królu wiecznej chwały, przychodzimy by ofiarować Ci nasze akty wynagrodzenia za przekraczanie trzech pierwszych przykazań Bożych.

Za nienawiść ku Tobie szerzoną słowem i czynem - wynagradzamy Ci Panie.
Za zaniedbanie codziennej modlitwy i niedzielnej Mszy św.
Za wszelkie zniewagi wyrządzane Ci w kościołach
Za lekceważenie i wyśmiewanie się z tajemnic świętych
Za brak miłości ku Tobie
Za zniewagi wyrządzane Twemu Najświętszemu Obliczu przez bluźnierstwa i przekleństwa
Za zniewagi wyrządzane Ci w osobie Ojca świętego i duchowieństwa
Za naruszanie świętości niedziel i świąt przez ciężkie prace
Za wszystkie zniewagi na całym świecie Tobie wyrządzane

AKTY UWIELBIENIA

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Królestwo Jezusa. 
Niech będzie uwielbione Najświętsze Królestwo w majestacie i piękności. 
Niech będzie uwielbione Najświętsze Królestwo przemienione na Taborze.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Królestwo w trudach apostolskich. 
Niech będzie uwielbione Najświętsze Królestwo w krwawym pocie przy konaniu. 
Niech będzie uwielbione Najświętsze Królestwo w upokorzeniach podczas Męki. 
Niech będzie uwielbione Najświętsze Królestwo w chwale Zmartwychwstania. 
Niech będzie uwielbione Najświętsze Królestwo w blasku wiecznej chwały.

AKTY OFIAROWANIA

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Panowanie Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie Nieba duszom w czyśćcu cierpiącym, na załagodzenie Twojego gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie miłosierdzia. Amen.

O Jezu, dobry Jezu, którego nieskończona miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego Panowania Miłości na ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie duchowy wizerunek Twego Boskiego Oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twego Boskiego Oblicza. Amen.

O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów czasów ostatecznych, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twej Miłosiernej Miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na Twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca napełnione miłosierdziem odbiją jasność słońca, które nie doznaje zachodu. Amen.

PROŚBY

Błagajmy Chrystusa Króla, który jest przed wszystkim i w którym wszystko ma istnienie, i wołajmy:
Przyjdź królestwo Twoje, Panie.

Chryste, nasz Królu i Pasterzu, zgromadź swój lud ze wszystkich stron świata i obdarz go prawdą i życiem.
Przyjdź królestwo Twoje, Panie.

Wodzu nasz i Zbawicielu, odnów swój lud: uzdrów chorych, odnajdź zagubionych, strzeż mocnych.
Przyjdź królestwo Twoje, Panie.

Wezwij tych, co są daleko, zgromadź rozproszonych, umocnij chwiejnych.
Przyjdź królestwo Twoje, Panie.

Wieczny Sędzio, kiedy przekażesz królowanie Bogu Ojcu, weź nas do swojej chwały i daj nam posiąść królestwo przygotowane dla nas od założenia świata.
Przyjdź królestwo Twoje, Panie.

Królu pokoju, zniwecz wojny i ogłoś swój pokój narodom.
Przyjdź królestwo Twoje, Panie.

Jezu Chryste, Pierworodny spośród umarłych, przyjmij zmarłych do chwały Twego zmartwychwstania.
Przyjdź królestwo Twoje, Panie.

Ojcze nasz...

V. I nie wódź nas na pokuszenie.
R. Ale nas zbaw ode złego.
V. Przez zasługi i prośby Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych, niech nas Pan zaprowadzi do królestwa niebieskiego.
R. Amen.
V. Chwalmy Pana.
(znak krzyża) Wraz ze swoim Synem, niech nas błogosławi Dziewica Maryja.
R. Amen.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi wszechświata, spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. V. Błogosławmy Panu. R. Bogu niech będą dzięki. V. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. R. Amen.

Dzień drugi nowenny

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant. Królestwo Jego to królestwo wieczne, służyć Mu będą wszyscy władcy.

Już na pierwsze pytanie Piłata, gdy ten zapytał: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?", mógł Pan odpowiedzieć: „Królestwo moje nie jest z tego świata". Ale On ze swej strony zapytał, czy to mówił od siebie, czy też usłyszał od innych, a przez jego odpowiedź chciał wykazać, że to Mu przed Piłatem zarzucali właśnie Żydzi, odkrywając tym samym myśli ludzi, bo sam wiedział, że są one próżne. A po odpowiedzi danej przez Piłata mógł odpowiedzieć lepiej i właściwiej tak Żydom, jak i poganom: „Królestwo moje nie jest z tego świata". Jeśliby więc od razu odpowiedział Piłatowi, wydawałoby się, że odpowiada nie Żydom, ale tylko poganom, którzy o Nim tak mniemali: „Czyja jestem Żydem? Naród Twój i kapłani wydali mi Ciebie". Piłat odsunął od siebie podejrzenie, jakoby mówił sam od siebie, że Jezus ogłosił się królem Żydów, a pokazał, że to usłyszał od Żydów. Następnie gdy rzekł: „Cóż uczyniłeś?", wykazał dostatecznie, że to właśnie zarzucano Mu jako zbrodnię. A te słowa znaczą tyle: Jeśli przeczysz, że jesteś królem, to co uczyniłeś, że mi Ciebie wydano? Nic dziwnego, że Ten, który ogłaszał się królem, został oddany sędziemu do ukarania, a jeśli tego nie głosił, trzeba było się od Niego dowiedzieć, co On innego uczynił, za co powinien być wydany sędziemu.

Dzień trzeci nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant. Królestwo Twój e królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Słuchajcie, Żydzi i poganie, słuchajcie, obrzezani, słuchajcie, nieobrzezani, słuchajcie, wszystkie królestwa ziemi! Nie przeszkadzam waszemu panowaniu na tej ziemi. „Królestwo moje nie jest z tego świata". Nie lękajcie się czczym lękiem, jakim przeląkł się Herod Wielki, gdy oznajmiono, że Chrystus się narodził, i w tym tylko celu, aby Go zgładzić, zabił mnóstwo dzieci; był okrutniejszy przez lęk niż przez gniew. „Królestwo moje nie jest z tego świata". Czegóż więcej chcecie? Przyjdźcie do królestwa, które nie jest z tego świata, chodźcie z wiarą i nie bójcie się. Mówi bowiem proroctwo o Bogu Ojcu: „...ustanowiłem sobie Króla na Syjonie, świętej górze mojej" (Ps 2,6), lecz owa góra Syjon nie jest z tego świata. Czymże bowiem jest Jego królestwo jak nie tymi, którzy w Niego wierzą i do których mówi: „Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata" (J 17,15 n). A jednak chce, aby oni byli na świecie i dlatego też mówi o nich do Ojca: „Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował od złego". I dlatego nie mówi: królestwo moje jest na tym świecie, ale: „Nie jest z tego świata". I gdy to wykazywał w słowach: „Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom", nie mówił: królestwo moje nie jest tu, lecz: nie jest stąd.

Dzień czwarty nowenny

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant. Na Jego szacie wypisane imię: Król królów i Pan panujących, Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

Tu jest bowiem królestwo Jego aż do końca wieków zmieszane z kąkolem do czasu żniwa. Żniwem jest koniec wieków, gdy przyjdą żniwiarze, to jest aniołowie, i zbiorą z Jego królestwa wszelkie zgorszenie, co zaiste nie mogłoby się przydarzyć, gdyby królestwo Jego nie było tu. A jednak nie jest tu, bo pielgrzymuje na świecie; mówi bowiem do swego królestwa: „Ze świata nie jesteście, bo Ja was wybrałem ze świata" (J 15,18). Byli więc ze świata, kiedy jeszcze nie byli Jego królestwem, należeli do księcia tego świata. Ze świata jest bowiem ludzkość. Stworzona wprawdzie przez Boga prawdziwego, zrodzona ze skażonego i potępionego rodu Adama, stała się królestwem nie przez świat, lecz dzięki temu, że została odrodzona przez Chrystusa. Tak bowiem Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swej miłości. I o tym właśnie królestwie mówi: „królestwo moje nie jest stąd". „Piłat zatem powiedział do Jezusa: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Ty mówisz, że jestem królem". Nie obawiał się wyznać, że jest królem, ale powiedzenie: „Ty mówisz", zostało tak wyważone, że ani nie przeczy, iż jest królem - jest bowiem królem, którego królestwo nie jest z tego świata - ani też nie wyznaje, że jest takim królem, o królestwie którego nie można by sądzić, że jest z tego świata. To właśnie odczuwał Piłat, gdy powiedział: ”Więc Ty jesteś królem?".

Dzień piąty nowenny

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant. Nazwany będzie Królem pokoju, a Jego tron utwierdzę na wieki.

Łotr wyznał swą grzeszność i otworzył dla siebie raj: wyznał i nabrał takiej ufności, że od łotrostwa przeszedł do prośby o królestwo. Czy widzisz, jak wielkich dóbr przyczyną jest dla nas krzyż? Pan nie powiedział do niego jak do Piotra: „Pójdź za Mną, a uczynię cię rybakiem ludzi" (Mt 4,19); nie powiedział do niego jak do Dwunastu: „...zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela" (Mt 19,28), a raczej żadnym słowem go w ogóle nie zaszczycił. Nie pokazał cudu: łotr nie widział ani wskrzeszonego umarłego, ani wypędzonych demonów, nie widział posłusznego Mu morza; Chrystus nie mówił mu nic o królestwie ani o piekle, a jednak on wyznał Go przed wszystkimi, i to wtedy, kiedy drugi Mu złorzeczył. Łotr nie tylko był obecny, lecz poniechawszy swoich spraw troszczył się o sprawy drugich, stając się na krzyżu nauczycielem i ganiać towarzysza tymi słowami: „Ty nawet Boga się nie boisz?" Nie zwracaj uwagi - mówi - na ten sąd na dole; jest inny, niewidzialny Sędzia, jest sąd nieprzekupny. Nie patrz więc na to, że (Jezus) na dole został skazany, bo tam na górze jest inaczej. Tu bowiem, w sądzie na dole i sprawiedliwi bywają skazani, i niesprawiedliwi uwalniani; winnych się puszcza, a niewinnych karze. Sędziowie przecież chcąc nie chcąc nieraz błądzą: albo nie znają słuszności i są oszukani, albo znając ją wprawdzie, przekupieni pieniędzmi, nieraz zdradzają wyrok. Tam zaś, w górze, nie ma nic takiego: Bóg jest sędzią sprawiedliwym, a wyrok Jego wyjdzie jak światło, bez ciemności, bez nieświadomości...

Dzień szósty nowenny

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant. Oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą Mu służyły.

O królestwie wspominasz? A cóż to widzisz takiego? Powiedz mi! Gwoździe i krzyż są widoczne, lecz sam krzyż jest znakiem królestwa. Dlatego zaś wzywam samego Króla, ponieważ widzę Go ukrzyżowanego, a rzeczą Króla jest umierać za poddanych. On sam o sobie powiedział: „Dobry pasterz życie własne daje za owce swoje" (J 10,11). A więc i dobry Król życie własne daje za poddanych. Ponieważ zaś oddał własne życie, dlatego nazywam go Królem: Wspomnij o mnie, Panie, w królestwie Twoim".

Dzień siódmy nowenny

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant. Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida; będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

Królestwo Chrystusa jest królestwem miłości, bo Chrystus jest Królem miłości. Jako Król miłości żył Chrystus pośród nas na ziemi: Szedł przez życie dobrze czyniąc (Dz 10,38). Przywracał wzrok ślepym, mowę niemym, władzę poruszania się chromym. Karmił biednych, błogosławił dzieci, podnosił grzeszników. Tyle dokonał dobrego i wciąż jeszcze dokonuje, „...cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać" (J 21,25). Ustawodawstwo Królestwa Chrystusowego oparte jest na miłości. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali" (J 15,12). „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" (J 13,35). „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mt 5,44). Chrystus Król panuje nad ludzkością nie siłą oręża, lecz miłością. Nikogo nigdy nie zmusza do wiary w siebie. Pozwala odejść młodzieńcowi, który nie chce sprzedać wszystkiego i iść za Nim. Pozwala odejść zgorszonym Jego słowami rzeszom w Kafarnaum. Apostołów zapytuje: „Czyż i wy chcecie odejść?" (J 6,68). Bo Chrystusowi chodzi o dobrą wolę, o miłość człowieka. Św. Augustyn powiada, że Chrystus nie mieczem, lecz krzyżem podbił świat. Cierpieniem, poświęceniem i ofiarą z samego siebie, miłością bezprzykładną zdobył Chrystus panowanie nad nami. Tak bardzo miłość jest głównym rysem Jego panowania i Jego królestwa, że kiedyś na Sądzie Ostatecznym całą ludzkość nie będzie pytał o żadne inne przykazanie, tylko o przykazanie miłości: „Coście jednemu z waszych bliźnich uczynili" (Mt 25,40) - to będzie miarą, według której mierzyć nas będzie Chrystus! Oby na chwilę przynajmniej otwarły się nasze serca na tę ogromną prawdę, że Chrystus jest Królem miłości. Obyśmy przez moment przynajmniej uświadomili sobie tę radosną rzeczywistość, że w czasie, gdy wokół nas ludzkość rządzi się czystą przemocą fizyczną i siłą, panowanie Chrystusa opiera się na miłości.

Dzień ósmy nowenny

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant. Pan naszym sędzią, prawodawcą i królem, On sam nas zbawi.

Królestwo Chrystusa jest królestwem miłości, bo służyć Chrystusowi, znaczy miłować Go. Miłować Go jednak nie tylko uczuciem, czy westchnieniem pobożnym, lecz czynem. „Nie ten, który woła Panie, Panie, lecz ten, który spełnia przykazania, ten mnie miłuje". Kochać Chrystusa, to znaczy spełniać sumiennie swoje codzienne obowiązki. Sprzeczną z miłością do Chrystusa jest zatem tak zwana droga najmniejszego oporu, szaber, łatwy zarobek. Utożsamia się za to z miłością do Chrystusa rzetelna, systematyczna praca dla dobra naszej rodziny, Ojczyzny i ludzkości. Nie można kochać Chrystusa i żyć równocześnie w pijaństwie i rozpuście. O tym ostatnim grzechu powiada Matka Boska z Fatimy, że ludzie najbardziej obrażają nim Chrystusa. Kochać Chrystusa, to pojmować życie nie jako wyżycie się, lecz jako drogę krzyża: „Kto chce być uczniem moim, niech bierze krzyż swój i naśladuje mnie". Kochać Chrystusa, to znaczy przede wszystkim kochać bliźniego: „Kto mówi, że kocha Boga, a brata swego nienawidzi, kłamcą jest" mówi św. Jan. Trzeba zatem ciągle nam na nowo wypełniać to „pierwsze i najważniejsze przykazanie". Zaczynać w gronie naszych najbliższych. Umieć przebaczać, cieszyć się z cudzego szczęścia, być zawsze usłużnym, ale i o pomocy materialnej, a jeszcze częściej moralnej względem naszych zubożałych i upadłych braci, nie wolno nam zapominać. Taka miłość do Chrystusa Króla jest ciągłym przezwyciężeniem siebie i czynem, nie ma w sobie nic słodkiego, zniewieściałego. Mogą ją bez ujmy jakiejkolwiek w czyn wprowadzać dzieci, panny, młodzieńcy, niewiasty i mężczyźni. Oto jest, zgromadzeni w Chrystusie, program Chrystusa Króla, program odrodzenia ludzkości i odbudowy świata, w imię przykazania miłości Boga i miłości bliźniego.

Dzień dziewiąty nowenny

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Ant. Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, z miłości przeznaczył nas dla Siebie ku chwale majestatu swej łaski.

Nienawiść zepchnęła ludzkość w przepaść, w otchłań cierpienia i nędzy. Miłość, wcielona w czyn, może ją znowu stamtąd wyrwać i odrodzić. W miarę zaś, jak ludzkość będzie urzeczywistniać Chrystusowy program miłości Boga i bliźniego, tak będzie równocześnie zbliżać się do tak bardzo przez nią upragnionego pokoju. Bo trwały pokój opiera się na sprawiedliwości, a więcej jeszcze na wzajemnym zrozumieniu i przebaczaniu, na miłości. Dlatego właśnie opiewa dzisiejsza świąteczna prefacja jednym tchem Chrystusa Króla miłości i pokoju. W Chrystusie zgromadzeni! Oddajemy dzisiaj uroczysty hołd Chrystusowi Królowi. Niech nasza uroczystość będzie równocześnie gorącym wołaniem: Chryste Królu, przyjdź Królestwo Twoje! Spraw, by ludzkość zrozumiała, że przyszłość i trwały pokój budować można tylko w oparciu o Twoje królestwo miłości i pokoju. Nam zaś dozwól zrozumieć, że pracę nad odnowieniem świata i odbudową Ojczyzny trzeba zaczynać od pracy nad samym sobą, od troski o to, by miłość Boga i bliźniego w naszych sercach rosła. Chryste, Królu miłości i pokoju, króluj nam zawsze.

Litania do Chrystusa Króla

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison! 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas! 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami! 
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami! 
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami! 
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami! 
Chryste Królu, obecny na ołtarzu w znakach chleba oraz wina, Przyjdź Królestwo Twoje, Panie. Chryste Królu, który wylewasz z rany boku zdrój zbawienia dla swych wiernych, 
Chryste Królu, Synu Jedyny, Światłości ze światła,
Chryste Królu, zrodzony z Boga i Boże prawdziwy,
Chryste Królu, wszystko przez Ciebie zostało stworzone i trwa przez Ciebie, 
Chryste Królu, Królu skazany przez wielkich,
Chryste Królu, płaszczem pogardy okryty, 
Chryste Królu, z cierni koroną zwieńczony, 
Chryste Królu, Królu zhańbiony na krzyżu, 
Chryste Królu, z sercem otwartym przez włócznię, 
Chryste Królu, po prawicy siedzisz Boga,
Chryste Królu, Ty jeden jesteś nam światłością, 
Chryste Królu, Tyś wszystkich złączył w jednej wierze i poddał wraz z sobą Ojcu, 
Chryste Królu, co w jedności z Ojcem i Duchem chwałę masz,
Chryste Królu, o Jezu Chryste, nasz Królu, 
Chryste Królu, Książę pokoju, władco nieba i ziemi, 
Chryste Królu, Panie nasz i Ojcze miłosierdzia, 
Chryste Królu, któryś wszystko z miłości stworzył, 
Chryste Królu, w nieskończonej dobroci wspierasz każdego człowieka łaską swą najświętszą, 
Chryste Królu, wszystkie stworzenia dla Ciebie są uczynione,
Chryste Królu, niech nadejdzie Twoje święte królowanie, 
Chryste Królu, niech nadejdzie Twoje Królestwo pokoju,
Chryste Królu, Ty zachowujesz wszystkich i wszystko w istnieniu, 
Chryste Królu, Ty pojednałeś wszystkich w Sobie, umocnij w jedności ludy ziemi, 
Chryste Królu-Pasterzu, odszukaj zagubionych, odnów upadłych, wezwij tych, co odeszli, umocnij słabych,
Chryste, Królu pokoju, połóż kres wojnom, użycz pokoju narodom świata,
Chryste Królu Zmartwychwstały, daj wiernym zmarłym udział w chwale Twego zmartwychwstania,
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj!
Chryste Zwycięzco i Panie,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu, Królu wiecznej chwały.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu, Królu wiecznej chwały.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu, Królu wiecznej chwały.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Godzien jest Baranek, który jest zabity, wziąć moc i bóstwo, i mądrość, i siłę, i cześć. 
R. Jemu chwała i władza na wieki wieków.

Módlmy się:

Wszechmocny wieczny Boże, Tyś w umiłowanym Synu swoim, Królu wszechświata, wszystko odnowić postanowił. Spraw łaskawie, aby wszystkie narody świata, grzechem zranione i rozbite, Jego najsłodszemu poddały się panowaniu. Który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Nabożeństwo do Chrystusa Króla, Wydawnictwo „M”, Kraków 2009.