Różaniec ze Sł. Bożym Giuseppe Lazzatim

I. Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
"Posłał Bóg anioła Gabriela (...) do Dziewicy poślubionej mężowi (...), a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 26-28).
Sługo Boży Józefie Lazzati, od dzieciństwa odczuwający wezwanie do służby Bożej, wstawiaj się za nami.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety 
"Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta (...). Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę" (Łk 1, 39-40).
Sługo Boży Józefie Lazzati, podkreślający w swoich wypowiedziach, że w służbie dla braci nie wolno się oszczędzać, wstawiaj się za nami.

3. Narodzenie Jezusa 
"Kiedy przebywali [w Betlejem], nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna" (Łk 2, 6-7).
Sługo Boży Józefie Lazzati, którym Bóg posłużył się, aby powołać nową wspólnotę życia konsekrowanego dla świeckich w Kościele, wstawiaj się za nami.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
"Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu" (Łk 2, 22).
Sługo Boży Józefie Lazzati, od młodych lat oddający Bogu na służbę całego siebie, wstawiaj się za nami.

5. Znalezienie Jezusa w świątyni
"Gdy [Jezus] miał lat dwanaście, udali się [Rodzice wraz z Nim do Jerozolimy] (...). Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. (...) Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni" (Łk 2, 42-46).
Sługo Boży Józefie Lazzati, któremu nieobce były troski związane z pracą zawodową, udzielaniem się w życiu społeczno-politycznym i kierowaniem instytutem świeckim, wstawiaj się za nami.

II. Tajemnice światła

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
"Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest" (Łk 3, 21).
Sługo Boży Józefie Lazzati, mówiący przy każdej okazji, że podstawowym obowiązkiem chrześcijan, wynikającym z przyjęcia chrztu św., jest dążenie do świętości, wstawiaj się za nami.

2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
"Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina" (J 2, 1-2).
Sługo Boży Józefie Lazzati, starający się zaradzać troskom ludzi, których Bóg postawił na twojej drodze, wstawiaj się za nami.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
"[Jezus] udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy" (Łk 4, 31-32).
Sługo Boży Józefie Lazzati, swoją postawą gorliwego chrześcijanina i zaangażowaniem w ruchach katolickich, najlepiej świadczący o tym, że chrześcijanin powinien żyć w stanie ciągłego nawrócenia, wstawiaj się za nami.

4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor
"[Jezus] wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe" (Łk 9, 28-29).
Sługo Boży Józefie Lazzati, którego Jezus Eucharystyczny codziennie coraz bardziej przemieniał w Siebie, wstawiaj się za nami.

5. Ustanowienie Eucharystii
"Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!" (Łk 22, 19).
Sługo Boży Józefie Lazzati, zawsze łączący się z Jezusem pozostającym dla nas w tabernakulum, wstawiaj się za nami.

III. Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
"[Jezus] oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!" (Łk 22, 41-42).
Sługo Boży Józefie Lazzati, dla którego nieobce było cierpienie i ból ostatniej w życiu choroby, wstawiaj się za nami.

2. Biczowanie Jezusa
„Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mk 15, 15).
Sługo Boży Józefie Lazzati, wiele razy niezrozumiany w swoim postępowaniu i „biczowany” słowem przez ludzi, wstawiaj się za nami.

3. Ukoronowanie Jezusa cierniem
„Żołnierze (…) ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę” (Mk 15, 16-17).
Sługo Boży Józefie Lazzati, podkreślający wartość bycia w „szkole Krzyża”, wstawiaj się za nami.

4. Droga Krzyżowa Jezusa
„Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem” (Łk 23, 26).
Sługo Boży Józefie Lazzati, razem w Jezusem Cierpiącym niosący krzyż swego życia, wstawiaj się za nami.

5. Śmierć Chrystusa na Krzyżu
„Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23, 46).
Sługo Boży Józefie Lazzati, przez całe życie doskonale pogodzony z wolą Bożą, wstawiaj się za nami.

IV. Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Chrystusa
„[Niewiasty] przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6).
Sługo Boży Józefie Lazzati, wierzący w zwycięstwo dobra w każdym człowieku, wstawiaj się za nami.

2. Wniebowstąpienie Chrystusa
„[Jezus] uniósł się w obecności [Apostołów] w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1, 9).
Sługo Boży Józefie Lazzati, dla którego Jezus Chrystus był niedościgłym wzorem cnót, wstawiaj się za nami.

3. Zesłanie Ducha Świętego
„Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 2-4).
Sługo Boży Józefie Lazzati, zawsze uległy natchnieniom Ducha Świętego i umierający w Jego święto, wstawiaj się za nami.

4. Wniebowzięcie Bogarodzicy
„Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 46-47).
Sługo Boży Józefie Lazzati, całe życie miłujący Matkę Najświętszą, wstawiaj się za nami.

5. Ukoronowanie Maryi
„Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (…) Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1, 42.45).
Sługo Boży Józefie Lazzati, podkreślający nieocenioną wartość odmawiania różańca św. i rozważania jego tajemnic w rozwoju życia wewnętrznego, wstawiaj się za nami.

opr. Maciej Figas