30 Września - Moc Boga

Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc. - Psalm 8,3 (BW)

Przeczytaj: Psalm 8

 Drugi werset Psalmu 8 jest jednym z najbardziej rewolucyjnych w całej Biblii. Wspomina o niemowlętach, które są bezradne i całkowicie zależne od innych i mówi, że z ich ust wychodzi moc. Nie można by znaleźć większego kontrastu dla pojęcia mocy i samowystarczalności, jak odwołując się do obrazu niemowlęcia. A jednak psalmista głosi, że z ust niemowląt i ssących, które nawet nie potrafią wyrazić swoich potrzeb, Bóg ugruntował moc, by pokonać swoich wrogów i uciszyć przeciwników.
 Cóż za dramatyczny sposób wyrażenia faktu, że Boże drogi nie są naszymi drogami; że Jego królestwo nie jest z tego świata i nie działa tak, jak byśmy tego oczekiwali. Widać tu w tekście ukryte założenie przenikające całe Pismo Święte, że z ciała mamy niewielki pożytek. Ostateczne zwycięstwo dokona się nie mocą i siłą, zgodnie z oczekiwaniami świata. Bezradne niemowlę zapoczątkowało proces niszczenia królestwa zła i w tej bezradności objawił się cały majestat Boga.
 To, co świat uznaje za majestat i moc, prawdziwy wierzący postrzega jako złudną manifestację. Jedyną biblijną postacią, która ukazuje słabość jeszcze lepiej i bardziej dramatycznie niż dziecko, jest połamane ciało Syna Człowieczego, umierającego na krzyżu. Rozumiał to apostoł Paweł i pisał: To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi (1 List do Koryntian 1,25).
 Musimy pozwolić Bogu, by przemienił nasze myślenie, abyśmy zaczęli postrzegać siłę w miejscach, w których On ją dostrzega, a nie tam, gdzie widzi ją świat.

za: Każdy dzień